បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ឡាប៉ូ

  1. ភូមិនៃសង្កាត់យក្ខឡោម