បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ឡាមិញ

  1. ឃុំនៃស្រុកបកែវ