បើកបញ្ជីមេ

ឡាយឡុង

ស. ( កិ. ) (លេហ្ល័ង អ. ថ. ល៉េហ្ល័៎ង) លក់​របស់​ដោយ​បើក​ឱកាស​ឲ្យ​អ្នក​ទិញ​ដេញ​ថ្លៃ​គ្នា អ្នក​ណា​ហ៊ាន​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បាន​អ្នក​នោះ : ឡាយឡុង​របស់, លក់​ឡាយឡុង (លក់​ជា​រាជការ​ឬ​ដោយ​មាន​អនុញ្ញាត​ពី​រាជការ) ។