( ន. ) បំពង់​មាន​មាត់​រីក ប៉ែក​ខាង​ក្រោម​ស្តួច​រៀវ​តូច​សម្រាប់​ស៊ក​ក្នុង​មាត់​ដប​ជាដើម ចាក់​ប្រេង​ឬ​ទឹក​កុំ​ឲ្យ​ហៀរ​ចេញ​មក​ខាង​ក្រៅ : ឡាវ​ចាក់​ប្រេង (បារ. Ontonnoir) ។