បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ឡាំបោ

  1. ភូមិនៃឃុំជាំតាម៉ៅ