បើកបញ្ជីមេ

ឡាំប៉ា

យ. ( កិ. ) (ឡាំប៉ា Lâm- pa) ទម្លាប់​ក្រាញ​តឹង​ទារ​ពុំ​លែង​ឬ​រំអុក, ទទូច, ផ្តែក​វេរ ក្រាញ​មិន​ទៅ​ណា : ឡាំប៉ា​យក​ទាល់​តែ​បាន ។ យំ​ឡាំប៉ា យំ​ទទូច​មិន​លែង, យំ​ក្រាញ​នៅ​មិន​ទៅ​ណា, យំ​បោក​ខ្លួន​ទធាក់​ទម្លាក​ក្រាញ ។ យ. ខ្លះ​ថា ឡាំយ៉ា Lâm-gia ។ លំប៉ា