បើកបញ្ជីមេ

( កិ. វិ. ) អំពី​សូរ​ស្រែក​ខ្លាំង​ឮ​គ្រលួច ឬ​សូរ​និយាយ​ខ្លាំង​ពេញ​សំឡេង : ស្រែក​ឡូ, និយាយ​ឡូ​ៗ ។

បារ. ( ន. ) (ឡូត៍ Lot) ចំណែក​ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​ការ​បែង​ចែក​ឬ​ចំនួន​ផ្សេង​ៗ​ដែល​បែង​ចេញ​ជា​ភាគ : ដី​មួយ​ឡូ, បែង​ចែក​ជា​ឡូត៍ ។ ខ្មែរ​ច្រើន​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ចំពោះ​តែ​ចំនួន​របស់ ៦ គូ ឬ ចំនួន ១២ (ដូច​យ៉ាង​ចាន​និង​ដប​ជាដើម) : ចាន​មួយ​ឡូ (ចាន ១២), ថ្នាំ​ដប​ពីរ​ឡូ (ថ្នាំ​ទឹក ២៤ ដប) ។ ឡូត៍

យ. ( ន. ) (ហ្លូ៎ Lõ “រន្ធ; ប្រហោង”) ឈ្មោះ​ល្បែង​ស៊ី​សង​មួយ​ប្រភេទ លេង​ដោយ​បោះ​កាស​ឬ​លុយ​ឲ្យ​ចូល​ក្នុង​រន្ធ​ដី​តូច... ជា​ល្បែង​ក្មេង : ពួក​ក្មេង​លេង​ឡូ (សព្វ​ថ្ងៃ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ហាម​មិន​ឲ្យ​លេង ព្រោះ​ជា​ល្បែង​ស៊ី​សង​នាំ​ឲ្យ​ហិន​ហោច​ប្រយោជន៍​គ្រប់​យ៉ាង) ។ ឡូ៎