បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ឡេះឡះ

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ឡះ​ៗ​ក្រៃ​ពេក; ឡះ​ចុះ​ឡះ​ឡើង ឬ​ឡះ​ៗ​ទៅ​មក​ៗ : បង្រះ​ឡេះឡះ, ឈឺ​ឡេះឡះ, ដំណើរ​ឡេះឡះ ។