បើកបញ្ជីមេ

( ន. ) ប៉ែក, ប៉ែក​ផ្សេង, ប៉ែក​ទីទៃ : ដាក់​ដោយ​ឡែក ដាក់​ដោយ​ប៉ែក​ផ្សេង​ឬ​ដោយ​ខ្លួន​ផ្សេង ។ មួយ​ឡែក​ពី​ឡែក មួយ​ប៉ែក​ពីរ​ប៉ែក​ទីទៃ​ពី​គ្នា ។