បើកបញ្ជីមេ

ឡៅតេង

ចិ. ( ន. ) ថ្នាក់​ខាង​លើ, ជាន់​ខាង​លើ (នៃ​គ្រឹហា) : នៅ​លើ​ឡៅតេង, ដាក់​ទំនិញ​លើ​ឡៅតេង ។ ចិន​កើត​នៅ​ស្រុក​អាយ​ប្រើ​កាត់​ខ្លី​ត្រឹម​តែ ឡៅ ក៏​មាន : ដាក់​អីវ៉ាន់​លើ​ឡៅ ។