បើកបញ្ជីមេ

អក្ខបាដ

អ័ក-ខៈបាត បា.; សំ. ( ន. ) (អក្សបាដ) ទី​សម្រាប់​លេង​ល្បែង​ដាល់​ឬ​ចំបាប់​ជាដើម; ទី​កីឡា ។