បើកបញ្ជីមេ

អក្ខរ --

(ម. ក្នុង ព. អក្ខរ ឬ អក្ខរៈ ១ និង អក្ខរៈ ២) ។