បើកបញ្ជីមេ

អក្សរចារឹក

notice-board,écriteau អក្សរដែលគេចារនៅលើខ្លោងទ្វារ, ក្បាលស្ពាន, គោលសីមា ជាដើម។