បើកបញ្ជីមេ

អក​យំ

  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​បទ​ភ្លេង​មួយ​ប្រភេទ មាន​លំនាំ​បទ​អណ្ដឺតអណ្ដក​គន្លាក់​គន្លើន​គ្រលួច ស្រដៀង​នឹង​សូរ​សព្ទ​អក​យំ : ភ្លេង​អក​យំ ។
  2. ភូមិនៃឃុំក្រាំងចេក