បើកបញ្ជីមេ

អគ្យាគារ

អ័ក-គ្យា-- បា. ( ន. ) (< អគ្គិ “ភ្លើង” + អគារ “រោង; ផ្ទះ”, ឥ > យ, លុប គ មួយ​តួ​ចេញ) រោង​ភ្លើង : ក្នុង​វត្ត​មួយ​ៗ​ត្រូវ​មាន​អគ្យាគារ​សម្រាប់​ដាំ​ទឹក​ក្ដៅ, សម្រាប់​ស្ងោរ​ក្រាក់​ខ្នុរ​ជ្រលក់​ចីវរ ។