បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អគ្រ

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អគ្គ ឬ អគ្រ) ។ អគ្រ--