បើកបញ្ជីមេ

អ័រ សំ.; បា. ( គុ. ) (អគ្ឃ) ដែល​មាន​តម្លៃ, ថ្លៃ, ថ្លៃថ្លា ឬ​ថ្លាថ្លៃ (ម. ព. អគ្ឃ ឬ អគ្ឃិយ ផង) ។ សម្តេច​ព្រះ​អឃ៌​អគ្គ​មហេសី ព្រះ​អគ្គ​មហេសី​ថ្លៃថ្លា គឺ​ខត្តិយានី​ជា​ព្រះ​អគ្គ​មហេសី​ដែល​បាន​មុទ្ធាភិសេក​រួម​រាជាសនៈ​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​រាជា​ជា​ព្រះ​រាជ​ស្វាមី (ប្រើ​ក្លាយ​ជា អាឃ៌ ក៏​មាន អ. ថ. អារ : ព្រះ​អាឃ៌​អគ្គ​មហេសី) ។