បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់ឃ្លាំ

  1. ភូមិនៃឃុំប្រឡាយ