បើកបញ្ជីមេ

អង្ក

អង់-កៈ សំ. បា. ( ន. ) (អង្ក ឬ អង្កន) គ្រឿង​សម្គាល់, គ្រឿង​ចំណាំ; ស្នាម, ស្នាម​គំនូស; ត្រា, ស្នាម​ត្រា; លេខ​ទំព័រ​ឬ​អក្សរ​ប្រាប់​ទំព័រ, អង្កា (ឱង្កា) ។ អង្ក​វិទ្យា វិទ្យា​លេខ, វិជ្ជា​នព្វន្ត ។ អង្កៈ