បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្កែវ

  1. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម