បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្គកន្ទច

  1. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ