បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង្គខ្ជាយខាងជើង

  1. ភូមិនៃឃុំដានគោម