បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្គខ្ជាយខាងជើង

  1. ភូមិនៃឃុំដានគោម