បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្គឃ្លៃ

  1. ភូមិនៃឃុំត្រមែង