បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង្គជា

  1. ភូមិនៃឃុំស្មោងខាងត្បូង