បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្គតាកូវ

  1. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា