បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្គតាសូ

  1. ឃុំនៃស្រុកស្វាយជ្រំ