បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង្គតាឡឹក

  1. ភូមិនៃឃុំសំបូរ