បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង្គតាឡឹក

  1. ភូមិនៃឃុំសំបូរ