បើកបញ្ជីមេ

អង្គប្រាសាទ

  1. អតីតភូមិនៃឃុំច្បារមន
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ច្បារមន
  3. ឃុំនៃស្រុកគិរីវង់
  4. ភូមិនៃឃុំអង្គប្រាសាទ