1. អម្ពិល
 2. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
 3. ភូមិនៃឃុំផ្គាំ
 4. ភូមិនៃឃុំអំពិលប្រាំដើម
 5. ឃុំនៃស្រុកកំពង់សៀម
 6. ភូមិនៃឃុំខ្នារស
 7. ភូមិនៃឃុំព្រែកដំបូក
 8. ភូមិនៃឃុំប៉ឺស១
 9. ភូមិនៃឃុំប៉ឺស២
 10. ភូមិនៃឃុំកក់
 11. ភូមិនៃឃុំសានគរ
 12. ភូមិនៃឃុំសំព្រោច
 13. ភូមិនៃឃុំក្រាំងយ៉ូវ
 14. អតីតភូមិនៃឃុំកំបូល
 15. ភូមិនៃសង្កាត់កំបូល
 16. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
 17. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយចក្រី
 18. ភូមិនៃឃុំបឹងដោល
 19. ភូមិនៃឃុំព្រះស្ដេច
 20. ភូមិនៃឃុំរំចេក
 21. ភូមិនៃឃុំសេនារាជឧត្តម
 22. សង្កាត់នៃក្រុងសៀមរាប
 23. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
 24. ភូមិនៃឃុំសំរោងយា
 25. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
 26. ភូមិនៃឃុំម៉ឺនជ័យ
 27. ភូមិនៃឃុំអំពិល
 28. ភូមិនៃឃុំម្រាម
 29. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា ស្រុកស្វាយទាប
 30. ភូមិនៃឃុំពន្លៃ
 31. ភូមិនៃឃុំស្លា
 32. ភូមិនៃឃុំលាយបូរ
 33. ឃុំនៃស្រុកបន្ទាយអំពិល
 34. ភូមិនៃឃុំពង្រ
 35. Systomus jacobusboehlkei