អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/វេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ៖ ថ្នាក់ពាក្យទាំង៨

វេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ៖ ថ្នាក់ពាក្យទាំង៨ (8 Parts of Speech in Khmer Language)

នៅក្នុង ភាសាខ្មែរ គេចែកថ្នាក់ពាក្យជាប្រាំបីគឺ៖

  • នាម-Noun km-noun៖ នាមជាឈ្មោះសម្រាប់សម្គាល់អ្វីមួយដូចជាមនុស្ស សត្វ វត្ថុជាដើម។
  • សព្វនាម-Pronoun km-pron៖ សព្វនាមជាពាក្យប្រើសម្រាប់ជំនួសកន្សោមនាម ដែលគេនិយាយរួចមកហើយ។ សព្វនាមមានដូចជា ខ្ញុំ យើង វា គាត់ គេ ... ។
  • គុណនាម-Adjective km-adj៖ គុណនាមជាពាក្យសម្តែងលក្ខណៈរបស់នាមឲ្យប្លែកពីប្រក្រតី ដូចជា ខ្ពស់ ទាប ល្អ អាក្រក់ តិច ច្រើន តូច ធំ ... ។
  • កិរិយាស័ព្ទ-Verb km-verb៖ កិរិយាស័ព្ទជាសម្តីសម្តែងអំពើដូចជា ដើរ រត់ ធាក់ ដំ ទាត់ ... ។
  • គុណកិរិយា-Adverb km-adv៖ គុណកិរិយាជាពាក្យប្រើសម្រាប់បំពេញលក្ខណៈរបស់កិរិយាគុណនាមដូចជា លឿន ឆាប់ រហ័ស សន្សឹមៗ ... ។
  • ចំណងធ្នាក់-Prepositionធ្នាក់ km-prep៖ ធ្នាក់ជាពាក្យចំណងសម្រាប់ប្រើក្នុងកន្សោមនាម ដើម្បីបង្កើតកន្សោមមានធ្នាក់។ ធ្នាក់មាន លើ ក្រោម ក្បែរ ... ។
  • ចំណងឈ្នាប់-Conjunctionឈ្នាប់ km-con៖ ឈ្នាប់គឺជាចំណងសម្គាល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងពាក្យនឹងពាក្យ ឃ្លា នឹងឃ្លា ល្បះនឹងល្បះ ដូចជា និង តែ ប៉ុន្តែ ... ។
  • ឧទានស័ព្ទ-Interjection km-interj៖ ឧទានស័ព្ទគឺជាពាក្យសម្រាប់ត្រាប់សូរធម្មជាតិ ឬពាក្យសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍ភ្លាមៗ ដូចជា ពុទ្ធោ! យីអើ! អុញ! ... ។

ឯកសារយោង៖