សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ កែប្រែ

អាទ្យាក្សរ[[Category:អក្សរសង្ខេប ពាក្យកាត់ និង អាទ្យាក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.]][[Category:អាទ្យាក្សរScript error: The function "lookup_language" does not exist.]] កែប្រែ

អ.ស.អ.

  1. អក្ខរក្រមសំឡេងអន្តរជាតិ, អក្ខរក្រមសូរអន្តរជាតិ

ន័យដូច កែប្រែ

  • (អក្សរសង្ខេប) អសអ

បំណកប្រែ កែប្រែ