ជប៉ុនកែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 

អក្សរហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

(romaji a)

 
ពុម្ពអក្សរ あ

ការអានកាន់ជិកែប្រែ