ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

ហ៊ីរ៉ាហ្កាណាកែប្រែ

さつ (satsu)

  1. (អុងយ៉ុម៉ិ): , , , , , , ,