ជប៉ុនកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

さむい (គុណនាម い, រ៉ូម៉ាជិ samui)


  1. 寒い: ត្រជាក់; រងារ