ជប៉ុនកែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 

អក្សរហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

(romaji se)