ជប៉ុនកែប្រែ

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

のむ (រ៉ូម៉ាជិ nomu)

  1. 飲む: ផឹក