ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. : ស្រល់; ដើមស្រល់
  2. : powder

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

まつ (godan conjugation, រ៉ូម៉ាជិ matsu)

  1. 待つ: រង់ចាំ; ចាំ

ការអាន​កាន់ជិកែប្រែ

まつ (matsu, មាត្សឹ)

អុងយ៉ុមិនៃ:កែប្រែ

ឃឺនយ៉ុមិនៃ:កែប្រែ