នាម​ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

もくてき (rōmaji mokuteki) គោលបំណង, កម្មវត្ថុ