បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

やり方 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ やりたか) = របៀបធ្វើ