បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

わたし (watashi)

  1. : Iខ្ញុំI (បុរសទី១)

សូមមើលផងដែរកែប្រែ