បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

アイスクリーム(ice cream) ការ៉េម