បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

インドシナ半島 (インドシナはんとう) (ន.)