បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

エビ (ន.)