បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

カンボジア王国 (カンボジアおうこく) (ន.) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា