ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

カンボジア開発評議会 (ន)

អាន ៖ 'カンボジアかいはつひょうぎかい

អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរ ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា