បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

マグロ ន. ត្រីធូណា