បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

レンコン

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

レンコン (ន., れんこん) ក្រអៅឈូក

សទិសន័យកែប្រែ