បន្ទេរភាសាកែប្រែ

ចិនកែប្រែ

អក្សរឆ្លាក់កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

  1. ម្នាក់
  2. មួយ, អាមួយ

គុណកិរិយាកែប្រែ

  1. ម្នាក់មួយៗ
  2. មួយៗ
  3. មួយ
  4. តែម្ដង, ម្ដង

គុណនាមកែប្រែ

  1. ម្នាក់ឯង
  2. តែមួយ
  3. មួយទៀត
  4. ទីមួយ, លើកទីមួយ