ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

上座部仏教(じょうざぶぶっきょう) (ន.)

ពាក្យន័យដូចកែប្រែ