បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

世界中 (せかいじゅう、せかいちゅう、sekaichū) ទូទាំងពិភពលោក (Around the world, throughout the world)